S__770650
กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ

มีพื้นที่รับผิดชอบในลำน้ำ ชายฝั่งทะเล และในทะเล อ่าวไทย เขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี และ นราธิวาส ความยาวตลอดแนวชายฝั่งจากบริเวณปากคลองระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ถึงสุดเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประมาณ ๑๗๐ ไมล์ทะเล ( ๓๐๖ ก.ม. ) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลประมาณ ๖,๗๕๗ ตารางไมล์ทะเล และในทะเลสาบสงขลา ตลอดเขตพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่ตั้ง
๑/๙ ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง
จว.สงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๑๑๔๐ โทรสาร ๐๗๔-๓๑๔๕๑๕
Website : www.marinepolice7.com